Privacy Statement

Privacy Statement

Inleiding

Dit is het Privacy Statement van Telindus-ISIT B.V. (hierna: Telindus), gevestigd en kantoorhoudende aan de Krommewetering 7, 3543 AP te Utrecht. Telindus vindt het belangrijk dat de privacy van onze klanten en websitebezoekers goed geborgd is. Dit Privacy Statement beschrijft hoe Telindus omgaat met uw persoonsgegevens.

Definities

Er wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven:

  • Persoonsgegevens: alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.
  • Verwerken/verwerking: een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot gegevens of geheel van gegevens al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens (artikel 4 lid 2 Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Toepasselijkheid en doeleinden verwerking

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door Telindus. Uiteraard respecteert Telindus de privacy van klanten en bezoekers van de Telindus website. Telindus verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). Wanneer u zich via de Telindus website aanmeldt voor diverse diensten van Telindus (zoals het opvragen van een Whitepaper of het inschrijven voor een evenement of nieuwsbrief) vragen we u om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer, functie en e-mailadres. Deze persoonsgegevens worden door de afdeling Marketing opgeslagen in het klantensysteem van Telindus en gebruikt om de betreffende diensten aan u te kunnen leveren. Telindus verwerkt bij de uitvoering van diverse diensten ook persoonsgegevens van haar klanten. Telindus verwerkt nooit bijzondere persoonsgegevens van haar klanten.

Grondslagen voor verwerking

De persoonsgegevens van klanten van Telindus worden uitsluitend verwerkt wanneer er een wettelijke grondslag conform de AVG van aanwezig is. De relevante wettelijke grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Telindus zijn: de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens (artikel 6.1 sub a AVG), de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (artikel 6.1 sub b AVG) of de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Telindus (artikel 6.1. sub f AVG). Deze laatste grondslag is met name van belang indien er direct marketing activiteiten uitgevoerd worden.

Verstrekking persoonsgegevens

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij dit is toegestaan op basis van een wettelijke regeling of een rechterlijke uitspraak waartegen geen hoger beroep meer mogelijk is. Uw persoonsgegevens worden door Telindus binnen het territorium van de Europese Unie opgeslagen en zullen niet worden geëxporteerd, tenzij dit is toegestaan op basis van hoofdstuk 5 van de AVG.

Uw rechten

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, informatie op te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, een verzoek in te dienen om de gegevensverwerking te beperken, uw persoonsgegevens te rectificeren of te verwijderen, bezwaar te maken tegen de verwerking of gebruik te maken van uw recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met onze privacy coördinator via het e-mailadres privacycoordinator@telindus.nl.

Bewaartermijn

Telindus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. Uw persoonsgegevens worden in ieder geval niet langer bewaard dan de wettelijke bewaartermijnen voorschrijven.

Indien Telindus uw persoonsgegevens verwerkt in het kader van een sollicitatie dan bewaren wij uw gegevens maximaal 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure. Om u op een later tijdstip te kunnen benaderen voor interessante vacatures binnen Telindus, vragen wij toestemming om uw persoonsgegevens langer te mogen bewaren dan 4 weken. Met uw toestemming zullen wij uw gegevens één jaar bewaren na afronding van de sollicitatieprocedure.

Informatiebeveiliging

Telindus heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Dit kan onderschreven worden doordat Telindus ISO 27001 gecertificeerd is en daarnaast de ISAE3402 type 2 verklaring heeft behaald.

Zakelijk gebruik website van Telindus

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen in de systemen van Telindus.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Telindus kunt u een klacht indienen bij onze privacy coördinator via het e-mailadres privacycoordinator@telindus.nl.  Daarnaast staat het u te allen tijde vrij een klacht in te dienen bij  de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Telindus behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

Bekijk ook het cookie statement van Telindus.